بسمه تعالی

   نام و            نام خانوادگی :                   آزمون درس ادبیات فارسی 1             زمان : 60دقیقه                                                                                                       

 

الف- بیان معنی و مفهوم شعر : ( 6 نمره )

1-     مرا دست بازبند و پالهنگ در گردن افکن . (5/0)

2-     وای بر جان تو که بد گهری .                             جان بری کردی وجان نبری (5/0)

3-   ای نتیجه امیدواری احباب . (5/0)

4-   بر سرش زد ، گشت طوطی کل زضرب (5/0)

5-     چشم تشنه چو کرده تباه                             آب ناداده کرد همت راه (5/0)

6-   جمله عالم زین سبب گمراه شد                   کم کسی زابدال حق آگاه شد (5/0)

7-   ای خدا، ای فضل تو حاجت روا               با تو یاد هیچکس نبود روا (75/0)

8-   سبک تیغ تیز از میان برکشید                 بر شیر بیدار دل بردرید (75/0)

9-   تو در شبروی و عیاری دستی داری. (75/0)

10-         بدو گفت ارایدون که رستم تویی                   بکشتی مرا خیره از بدخویی (75/0)

 

ب- خودآزمایی : ( 4 نمره )

 

1- معادل امروزی « فرو بریم » و « قفا زدن » چیست ؟ ( 5/0)

2- در بیت :« درآمد آورد پیش خیر فراز           گفت گوهر به گوهر آمد باز »

 مقصود از :« گوهر اول و دوم »چیست ؟ (5/0)

3- چرا قیاس طوطی خنده آور بود ؟ (5/0).

4- با توجه به مصراع  :« به گردان لشکر سپهدار گفت »

 مقصود از :« سپهدار و گردان لشکر » چه کسانی هستند؟(5/0)

5- کار سمک در مورد قطران خیانت بود یا سیاست ؟ چرا ؟ (1)

6- دو تفاوت مهم تئاتر و تعزیه را بنویسید. (1)

 

ج- درک مطلب : ( 4 نمره )

با توجه به بیت های زیر ، به پرسشهای ( 1 تا 8) پاسخ دهید .   ( هر مورد 5/0 نمره دارد.)

 

چو رستم زدست وی آزاد شد                         به سان یکی تیغ پولاد شد

خرامان بشد سوی آب روان                         چنان چو شده باز جوید روان

بخورد آب وروی و سر و تن بشست              به پیش جهان آفرین شد نخست

همی خواست پیروزی و دستگاه                   نبود آگه از بخشش هور و ماه

وز آن آب چو شد به جای نبرد                      پراندیشه بودش دل و روی زرد

چو سهراب شیر اوژن او را بدید                   زباد جوانی دلش بر دمید

 

1-     رستم پس از رهایی از دست سهراب چه کرد ؟

2-     مقصود از « بخشش هور و ماه » چیست ؟

3-     مفهوم مصراع « زباد جوانی دلش بر دمید » را بنویسید .

4-     مقصود از « روی زرد شدن » چیست ؟

5-     رستم از خداوند چه درخواست کرد ؟

6-     تفاوت معنایی « روان » را توضیح دهید .

7-     منظور از « پر اندیشه بودن دل » چیست ؟

8-     مصراع « به سان یکی تیغ پولاد شد » را توضیح دهید .

 

د- دانشهای ادبی : ( 3 نمره )

 

1- یکی از زیباترین و ماندگارترین حماسه های صحرای کربلا داستان             است . (25/0)

2- هنری ترین نوع ادبیات مردمی، چه نام دارد ؟ (25/0)

3- موضوع اصلی ادبیات نمایشی پیوند انسان با             و              است . (5/0)

 

4  -   نام نویسنده کتابهای :

 ( شاهنامه – داستان سمک عیار – مثنوی معنوی و داستانهای دل انگیز ادبیات فارسی )

       را بنویسید. (1)

 

5- آثار ادبی جهان بر اساس« اندیشه و محتوی »را نام ببرید. (1)

 

ح- معنی لغت : ( 2 نمره )             معنی لغات برجسته را بنویسید . ( هر مورد 25/0 )

 

بخشندگی و بخشایندگی او را ستوده . تو پور گو پیلتن رستمی . چنین گفت فرزند خیر الانام . به جان

 

زینهار دهم . کآفتاب نعمتم شد زیر میغ . شر به سبب خبث طینت آن را نپذیرفت . زمانه بیامد نبودش توان .

و- شعر حفظی : ( 1 نمره )           سروده های زیر را کامل کنید .

آب زنید راه را هین که  .....  می رسد                          مژد دهید.....  را بوی بهار می رسد

جست از صدر دکان سویی گریخت                              ...................................................

 

/ 0 نظر / 11 بازدید