ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٥  

باسمه‌تعالي

 

سوالات امتحان درس : ادبيات فارسي 1

مدت امتحان : 80 دقيقه

 

 

رديف

سؤالات

الف

ابيات و عبارات زير را به نثر روان برگردانيد :

 

1ـ از جاي چو مار حلقه بر جست              در حلقه ي زلف كعبه زد دست

2ـ ميان موج مي رقصيد در آب             ز امواج گران كوه از پي كوه

3ـ به پاس هر وجب خاكي از اين ملك          چه بسيار است آن سرها كه رفته

4ـ مبر طاعت نفس شهوت پرست           كه هر ساعتش قبله اي ديگر است

5ـ معلم مرغان را گويا مي كشيد ، خرگوش را چابك مي بست .

6ـ او خلف صدق نياكان هنرور خود بود .

7ـ مسلك مرغ گرفتار قفس همچو من است .

8ـ بيستون بر سر راه است مبادا ز شيرين             خبري گفته و غمگين دل فرهاد كنيد

9ـ همانا او را تصور شود كه مرا در فضل مرتبه اي است زيادت ، تا چون بر رقعه ي من اطلاع يابد قياس كند كه مرا اهليت چيست ؟

ب

واژه هاي مشخص شده را معني كنيد :

 

خورجينكي بود كه كتاب در آن مي نهادم .

2ـ مشروطه يعني آسايش رعيت

3ـ چو كشتي با پاد در رود افكند

4ـ هنر معماري مفهوم انتزاعي را با هدف انتفاعي در هم آميخت

5ـ دست معلم از وقب حيوان روان شد . فك زيرين را پيموده در آخر ماند .

6ـ مردم بي هنر مادام بي سود باشد .

ج

درك مطلب :

 

1ـ با توجه به ابيات داده شده به پرسش ها پاسخ دهيد .

1ـ نهان مي گشت روي روشن روز                  به زيردامن شب در سياهي

2ـ در آن تاريك شب مي گشت پنهان              فروغ خرگه خوارزمشاهي

3ـ اگر امشب زنان و كودكان را                     ز بيم نام بد در آب ريزم

4ـ چو فردا جنگ بر كامم نگرديد                  توانم كز ره دريا گريزم

الف) بيت اول چه زماني از شبانه روز را نشان مي دهد ؟

ب) چگونه فروغ خرگه خوارزمشاهي در تاريكي شب ناپديد مي شد ؟

ج) چرا خوارزمشاه زنان و كودكان را به رودخانه مي سپرد ؟

د) چون جنگ بر كام خوارزمشاه نگرديد او چه كرد ؟

2ـ با توجه به بيت « از آن اين داستان گفتم كه امروز            بداني و قدر و برهيچش نبازي » بنويسيد كه :

الف) منظور شاعر از « ش » در هيچش چيست ؟

ب) مخاطب شاعر چه كساني هستند ؟

 

 

 

رديف

سؤالات

د

دانش هاي ادبي :

 

1ـ كتاب قاموس نامه از كيست ؟ چند باب دارد ؟ قرن تأليف آن را بنويسيد .

2ـ آرايه هاي بيت زير را بنويسيد .

باد از اين مرغ گرفتار كنيد اي مرغان                چون تماشاي گل و لاله و شمشاد كنيد

3ـ واژه ي گل را در يك عبارت به گونه اي به كار بريد كه آرايه ي تشخيص بوجود آيد .

4ـ درون مايه ي شعر بهار چيست ؟

5ـ علي اكبر دهخدا مقالات سياسي خود را با چه عنوان و امضايي انتشار مي داد ؟

د

خود آزمايي :

 

1ـ از نظر محتوا و مضمون در شعر دوره ي مشروطه چه تحولي رخ داد ؟

مباحث اجتماعي رواني گاه بسيار به هم پيوند مي خورند .

2ـ كتاب اتاق آبي از چه كسي است ؟

3ـ با توجه به بيت « به گفت اندر اين نامه » حرفي است مبهم          كه معطيش جز وقت پيري نداني » بنويسيد كه منظور از « اين نامه » چيست ؟

4ـ در غزل اجتماعي به چه مسائلي مي پردازند ؟

5ـ بخش عمده ي ادبيات ما را كدام نوع ادبي تشكيل مي دهد ؟

6ـ معروف ترين سراينده ي داستان هاي بزمي در ادب فارسي كيست ؟ اثري از او نام ببريد ؟

7ـ منظور از لباس انسان پرچم كشور وجود اوست » چيست ؟

8ـ حسب حال نويسي و زندگي نامه نويسي چه فرقي با يكديگر دارند ؟

9ـ معادل امروزي اين تركيبات را بنويسيد .

الف) برنشين

ب) در رويم

 

جمع نمرات : 20


کلمات کليدي: